Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
Ak ste spotrebiteľ a ak medzi nami vznikne spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa na Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie:

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
info@soi.sk 
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava    
tel. č. 02/58 27 21 03, 02/58 27 21 40
za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť do 1 roka odo dňa, keď ste prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu s nami.

Platforma na riešenie sporov online
Môžete tiež využiť online platformu zriadenú Európskou komisiou na adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr