Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu MARIONETINO umiestneného na webovom rozhraní https://www.divadlo-kufrik.sk (ďalej len "webové rozhranie")

medzi našou spoločnosťou

MARIONETINO s.r.o., so sídlom Úzká 133, 250 67 Větrušice, Česká republika

IČ: 25732579     
DIČ: CZ25732579

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 65250

Telefónne číslo: +420 603 515 134

kontaktný e-mail: kufrik@kufrik.cz

 

ako predávajúci

a vy ako kupujúci.

 

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zhrnutie obsahu zmluvných podmienok

Zmluvou (kúpnou, licenčnou alebo inou podobnou) sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený vo vašej objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Aby ste mohli uzavrieť zmluvu, musíte urobiť objednávku a objednávka musí byť nami prijatá (ako je uvedené v článku 2). Informácie o cenách nájdete v bode 3. Možné spôsoby platby a doručenia nájdete v článkoch 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Sťažnosti sa riadia naším reklamačným poriadkom.

1.2 Ide o spotrebiteľskú zmluvu?

Ide o spotrebiteľskú zmluvu, ak ste spotrebiteľ, t. j. ak ste fyzická osoba a kupujete tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. V opačnom prípade nejde o spotrebiteľskú zmluvu a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa zákona a týchto podmienok.

1.3 Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade ide o zmluvu, ktorá pozostáva z týchto dokumentov:

- Tieto Podmienky, ktoré stanovujú naše vzájomné práva a povinnosti;

- postup pri podávaní sťažností, ktorým sa budeme riadiť pri podávaní sťažnosti;

- Zásady ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;

podmienky a pokyny uvedené na webovom rozhraní, najmä pri uzatváraní zmluvy;

- objednávku a jej prijatie z našej strany,

a vo veciach, ktoré nie sú upravené v zmluve, sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právom, najmä týmito právnymi predpismi:

Zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník");

- Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (len ak ste spotrebiteľ).

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky alebo ak náš právny vzťah obsahuje akýkoľvek iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že náš vzťah sa riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľ a právo krajiny vášho bydliska poskytuje vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa ako české právo, potom sa vám táto vyššia úroveň ochrany poskytuje.

1.4 Ako súhlasíte s podmienkami?

Odoslaním objednávky a jej potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky a súhlasíte s nimi.

1.5 Čo by ste ešte mali vedieť o podmienkach?

V prípade, že niektoré ustanovenie týchto zmluvných podmienok je (alebo sa stane) neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré je mu významovo najbližšie. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie týchto zmluvných podmienok môžeme zmeniť alebo doplniť. Vaše práva a povinnosti sa vždy riadia verziou Podmienok, na základe ktorej vznikli. Podmienky je možné meniť alebo dopĺňať len písomne.

 

  1. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Ako uzatvoríme kúpnu zmluvu?

Aby ste mohli uzavrieť zmluvu, musíte urobiť objednávku v súlade s týmito podmienkami a táto objednávka musí byť nami prijatá. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní má informatívny charakter a nepredstavuje náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.2 Ako zadať objednávku?

Objednávku môžete vždy zadať prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý vám sprístupníme podľa informácií na webovom rozhraní. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.

Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude poskytnutá rekapitulácia vašej objednávky vrátane konečnej ceny (vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť zmeniť zadané informácie.

Ak chcete zadať záväznú objednávku, stlačte tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. Ak ich zmeníte, okamžite nás o tom informujte telefonicky alebo e-mailom.

2.3 Môžete zrušiť alebo zmeniť už zadanú objednávku?

Objednávku, ktorú sme ešte nedostali, môžete zrušiť alebo zmeniť telefonicky alebo e-mailom.  Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie alebo zmena objednávky je možná len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, od ktorej nie je možné odstúpiť (podrobnosti nájdete v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré nám už vznikli v súvislosti so zmluvou.

2.4 Ako sa dozviete, že sme objednávku prijali a kedy je zmluva uzavretá?

O prijatí objednávky vás budeme informovať. Informácia o prijatí objednávky sa zasiela automaticky a nepredstavuje prijatie objednávky z našej strany.

Kúpna zmluva je uzavretá, keď vám na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke, zašleme prijatie vašej objednávky. Ak nedôjde k prijatiu objednávky, zmluva je uzavretá okamihom prevzatia objednaného tovaru.

2.5 Máte možnosť dostať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám na vašu žiadosť zašleme e-mailom alebo vytlačené poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o zaplatenie súvisiacich nákladov.

Zmluvné dokumenty uložíme elektronicky. Zmluva nie je prístupná tretím stranám.

 

  1. CENA

3.1 Môže sa cena zmeniť vo webovom rozhraní?

Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo počas procesu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás o tom budeme informovať. Na prijaté objednávky však nemajú vplyv zmeny cien, ku ktorým dôjde v čase medzi zadaním objednávky a jej prijatím.

V prípade, že dôjde z našej strany k zjavnej technickej chybe v cene tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní vám dodať tovar za zjavne nesprávnu cenu z dôvodu zjavnej zákonnosti nášho právneho úkonu podľa § 552 Občianskeho zákonníka alebo z dôvodu chyby podľa § 571 Občianskeho zákonníka.

3.2 Môžu sa zľavy z ceny tovaru kombinovať?

Akékoľvek zľavy z ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ nie je na webovom rozhraní výslovne uvedené inak.

 

  1. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Aké platobné metódy akceptujeme?

Kúpnu cenu môžete zaplatiť najmä týmito spôsobmi:

- bankovým prevodom na náš bankový účet pred dodaním tovaru (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky);

Všetky ďalšie spôsoby platby a poplatky spojené s určitými spôsobmi platby sú uvedené vo webovom rozhraní.

4.2 Kedy je kúpna cena splatná?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do troch dní od prijatia objednávky, cena je zaplatená po pripísaní príslušnej sumy na náš bankový účet. Ak nedostaneme cenu v čase jej splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

4.3 Môžeme požadovať zálohu alebo platbu vopred?

Upozorňujeme, že v súlade s § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sme oprávnení požiadať vás o zaplatenie celej ceny tovaru (alebo zálohy) pred jeho odoslaním alebo doručením.

4.4 Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb a daňovým dokladom?

Súhlasom s týmito podmienkami súhlasíte s tým, aby sme vám vystavili účtenku v súlade so zákonom č. 112/2016 Z. z. o evidencii tržieb v znení neskorších predpisov a daňový doklad elektronicky.

 

  1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ako posielame tovar?

Spôsoby doručenia tovaru vrátane výšky nákladov na doručenie sú uvedené vo webovom rozhraní. V objednávke si môžete vybrať konkrétny spôsob doručenia tovaru.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už zahŕňa náklady na zvolený spôsob dopravy.

5.2 Kedy vám dodáme tovar?

Dodacia lehota vždy závisí od dostupnosti tovaru a zvoleného spôsobu dopravy a platby. Čas dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov s dodacou lehotou nás prosím kontaktujte a my situáciu vyriešime s dopravcom.

Tovar, ktorý je na sklade, sa zvyčajne odosiela do troch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo osobnom odbere) alebo od pripísania platby na náš účet (v prípade bezhotovostnej platby).

Tovar, ktorý nie je na sklade, sa odosiela čo najskôr. Presný dátum vám oznámime.

Dodanie tovaru podľa týchto podmienok znamená, že tovar je vám doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nebude sa to považovať za nedodanie tovaru z našej strany alebo za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru nadobudnete po zaplatení celej kúpnej ceny. 

Skriptá a ostatné texty vám zašleme v elektronickej podobe bez zbytočného odkladu po prijatí kúpnej ceny na náš bankový účet, najneskôr však do 48 hodín. Budú vám doručené v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. 

5.3 Aký je postup pri preberaní tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte akékoľvek nedostatky, okamžite o tom informujte dopravcu a nás. Ak odmietnete prevziať zásielku s poškodeným obalom, nebude sa to považovať za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Od okamihu prevzatia tovaru (alebo od okamihu, keď ste boli povinní prevziať tovar, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili) prechádza na vás zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru.

5.4 Čo sa stane, ak tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane potrebné dodať tovar opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto dodaním.

Ak tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov na doručenie a uskladnenie tovaru, ako aj akýchkoľvek iných nákladov, ktoré nám vzniknú v dôsledku neprevzatia tovaru.

V prípade platby na dobierku alebo pri osobnom odbere sme ďalej oprávnení odstúpiť od zmluvy. Ak ste však už zaplatili kúpnu cenu (v prípade platby pred dodaním tovaru), sme ďalej oprávnení pokračovať v predaji tovaru z vlastnej iniciatívy v súlade s § 2126 Občianskeho zákonníka.

 

  1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1 Ako môžete odstúpiť od zmluvy?

Ako spotrebiteľ môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na viac častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Odporúčame vám, aby ste oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy zaslali na našu dodaciu adresu spolu s tovarom alebo e-mailom a bezprostredne potom zaslali tovar na našu dodaciu adresu. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť vzorový formulár.

6.2 Aké sú dôsledky odstúpenia od zmluvy?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku a považuje sa za neuzavretú.

Ak vám bol darček poskytnutý spolu s tovarom s vaším súhlasom, darovacia zmluva stráca platnosť odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán. Darček nám musíte poslať späť spolu s vráteným tovarom.

6.3 Ako nám vrátite tovar?

Tovar ste nám povinní vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu dodaciu adresu, t. j. do nášho sídla. Prosím, neposielajte tovar na dobierku, nie sme povinní ho takto prijať.

Odporúčame, aby ste k vráteniu tovaru priložili:

- kópiu dodacieho listu a faktúry (ak bola vystavená) alebo iný doklad o kúpe;

- písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo iným spôsobom) a zvolený spôsob vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy v súlade so zákonnými podmienkami.

6.4 Kedy dostanete svoje peniaze späť?

Všetky prijaté peniaze vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme však, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám tovar vrátite alebo preukážete, že ste nám tovar poslali.

Okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na doručenie tovaru. Ak ste si však zvolili iný spôsob doručenia ako nami ponúkaný najlacnejší spôsob doručenia, preplatíme vám náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich dostali (pokiaľ nám do desiatich dní od zrušenia objednávky nepoviete iný spôsob a nevzniknú vám v dôsledku toho žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, o ktorý požiadate.

Náklady na zaslanie vráteného tovaru na našu adresu znášate vy, a to aj v prípade, že tovar nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou vzhľadom na jeho povahu.

6.5 Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní tovaru ho zabaľte do vhodného obalu, aby sa nepoškodil alebo nezničil.

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, budete nám za toto zníženie hodnoty zodpovedať.

6.6 Je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na digitálny obsah?

Upozorňujeme, že scenáre divadelných predstavení a iné texty, ktoré vám boli doručené v elektronickej podobe, sa považujú za digitálny obsah, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, a preto nemáte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy v súlade s § 1837 písm. l) Občianskeho zákonníka.

S doručením digitálneho obsahu nám dávate výslovný súhlas pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, t. j. pred uplynutím 14 dní od uzavretia zmluvy. Ak si neželáte udeliť tento súhlas, kontaktujte nás, ale upozorňujeme, že v takom prípade dostanete e-knihu až po uplynutí 14 dní od uzavretia zmluvy.

6.7 V akých ďalších prípadoch nemôžem odstúpiť od zmluvy?

V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť okrem iného od týchto zmlúv:

- na dodanie tovaru, ktorý bol prispôsobený vašim želaniam alebo pre vašu osobu;

- dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

- dodávanie novín, periodík alebo časopisov (vrátane scenárov divadelných hier dodávaných vo fyzickej podobe).

6.8 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- Neobdržali sme od vás kúpnu cenu do dátumu splatnosti alebo ste neprevzali tovar;

- tovar nie je možné dodať za pôvodných podmienok z objektívnych dôvodov (najmä preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do Českej republiky atď.);

sa plnenie stane objektívne nemožným alebo nezákonným.

- V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených okolností, budeme vás okamžite informovať o odstúpení od zmluvy.

Ak ste už zaplatili kúpnu cenu v plnej výške alebo čiastočne, vrátime vám prijatú sumu do piatich dní od odstúpenia od zmluvy bez platby na účet, ktorý ste nám na tento účel poskytli alebo z ktorého ste platbu uskutočnili.

 

  1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva vyplývajúce z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom.

 

  1. ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

8.1 Aké oprávnenia máme na vykonávanie našich činností?

Sme oprávnení predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha žiadnemu inému povoleniu.

8.2 Ako vybavujeme sťažnosti?

Akékoľvek sťažnosti vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Môžete sa obrátiť aj na príslušný živnostenský úrad alebo Českú obchodnú inšpekciu.

8.3 Aké práva máte v prípade spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak medzi nami vznikne spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa na Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie:

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
info@soi.sk 
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava    
tel. č. 02/58 27 21 03, 02/58 27 21 40
za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť do 1 roka odo dňa, keď ste prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu s nami.

Platforma na riešenie sporov online
Môžete tiež využiť online platformu zriadenú Európskou komisiou na adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

  1. REGISTRÁCIA VO WEBOVOM ROZHRANÍ

9.1 Ako sa môžete zaregistrovať vo webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní sa vytvorí používateľské konto. Prístupové údaje k používateľskému kontu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za zneužitie používateľského účtu treťou stranou.

Informácie poskytnuté počas registrácie musia byť pravdivé a úplné. Účet, ktorý bol vytvorený s použitím nepravdivých alebo neúplných informácií, môžeme zrušiť bez náhrady. V prípade zmeny vašich údajov vám odporúčame, aby ste ich bezodkladne zmenili vo svojom používateľskom konte.

9.2 Na čo slúži používateľský účet?

Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať svoje používateľské konto. Všetky ďalšie funkcie používateľského účtu sú vždy uvedené vo webovom rozhraní.

9.3 Kedy môžeme zrušiť vaše používateľské konto?

Upozorňujeme, že máme právo zrušiť vaše používateľské konto bez náhrady, ak dôjde k porušeniu dobrých mravov, platných zákonov alebo týchto podmienok prostredníctvom vášho konta.

 

  1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

10.1 Je obsah webovej stránky chránený autorskými právami?

Obsah webových stránok na webovom rozhraní (texty vrátane podmienok, fotografie, obrázky, logá, softvér a iné) je chránený našimi autorskými právami alebo právami iných osôb. Obsah nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať ani používať na akýkoľvek účel bez nášho súhlasu alebo súhlasu držiteľa autorských práv. Zakázaný je najmä bezplatný alebo platený prístup k fotografiám a textom umiestneným na webovom rozhraní.

Názvy a označenia produktov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

10.2 Zodpovednosť a používanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do webového rozhrania alebo z jeho používania v rozpore s jeho určením. Pri používaní webového rozhrania nesmiete používať žiadne postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo ho neprimerane zaťažovať.

Ak sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného alebo neetického správania, môžeme vám obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup k webovému rozhraniu bez akejkoľvek náhrady. V takom prípade ste ďalej povinní nahradiť nám v plnej výške všetky škody, ktoré ste preukázateľne spôsobili svojím konaním podľa tohto odseku.

Upozorňujeme, že kliknutím na určité odkazy vo webovom rozhraní môžete opustiť webové rozhranie a byť presmerovaní na webové stránky tretích strán.

 

 

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1.1.2023