Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady") opisujú, ako zhromažďujeme, používame a inak nakladáme s osobnými údajmi zozbieranými prostredníctvom webového rozhrania www.divadlo-kufrik.sk (ďalej len "webové rozhranie").

Správca osobných údajov:

MARIONETINO s.r.o., so sídlom Úzká 133, 250 67 Větrušice, Česká republika

IČ: 25732579     
DIČ: CZ25732579

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 65250 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov:

telefónne číslo: +420 603 515 134

kontaktný e-mail: kufrik@kufrik.cz

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pozorne si prečítajte tieto zásady, pretože obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

 

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Čím sa riadi naše zaobchádzanie s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2 Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobné údaje sú najmä (ale nie výlučne):

- Identifikačné údaje, ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie údaje do používateľského účtu;

- kontaktné údaje, ako je adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;

- iné informácie, ako sú informácie získané prostredníctvom súborov cookie, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, čas a počet prístupov k webovému rozhraniu a iné podobné informácie.

 

  1. ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vypĺňaní objednávky (alebo v rámci kontaktného formulára) alebo pri vytváraní používateľského účtu. Ak dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom.

Okrem toho sa pri návšteve a používaní webového rozhrania môžu zhromažďovať a ukladať niektoré osobné údaje prostredníctvom súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v časti 5 týchto zásad.

2.2 Na akom základe a na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

- Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri zadávaní otázok (najmä prostredníctvom kontaktného formulára) a objednávaní tovaru, môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na základe a na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, t. j. na účely dodania tovaru. Okrem toho môžeme tieto údaje spracúvať na základe a na účely plnenia našich zákonných povinností (najmä registračných povinností, archivácie daňových dokladov atď.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.

- Osobné údaje zadané pri vytváraní používateľského účtu môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na základe plnenia zmluvy a výlučne na účely umožnenia prístupu, správy a riadenia používateľského účtu.

- Na základe nášho oprávneného záujmu sme oprávnení používať vašu e-mailovú adresu bez vášho výslovného súhlasu na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru podobného tomu, ktorý ste si u nás objednali. Príjem obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.

- Ak nám udelíte súhlas potvrdením vo webovom rozhraní, môžeme spracúvať vaše osobné údaje zadané vo webovom rozhraní, najmä keď dokončíte objednávku alebo si vytvoríte používateľský účet, na účely zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu alebo na iné účely, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak máte menej ako 16 rokov, musí vám dať súhlas váš zákonný zástupca. V prípade pochybností môžeme požiadať o potvrdenie vášho veku.

- Vašu e-mailovú adresu a informácie o zakúpenom tovare môžeme použiť na základe nášho oprávneného záujmu na účely kontroly a zlepšovania nášho tovaru a zisťovania vašej spokojnosti prostredníctvom služby spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. "Overené zákazníkmi". Vaša e-mailová adresa bude postúpená spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. za účelom zaslania hodnotiaceho dotazníka v rámci služby "Overené zákazníkmi". Ak vyplníte tento hodnotiaci dotazník, spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. pre nás vyhodnotí vašu spätnú väzbu. Tento dotazník vám bude zaslaný na vašu e-mailovú adresu po uskutočnení nákupu v intervaloch určených spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. a môžete v ňom hodnotiť kvalitu našich produktov. Zasielanie hodnotiacich dotazníkov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom.

- Ak súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov za účelom vyhodnotenia vášho nákupu, informácie o objednávke spolu s vašou e-mailovou adresou zašleme spoločnosti Seznam.cz. Tá ho potom môže použiť na získanie nezávislého hodnotenia našich produktov. Odoslané osobné údaje sa budú uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na toto použitie.

- Osobné údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookie spracúvame na základe vášho súhlasu (ktorý udelíte príslušným nastavením prehliadača). Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie používame najmä na účely poskytovania podpory používateľom vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na iný účel, než na ktorý boli zhromaždené, len s vaším súhlasom.

2.3 Ako dlho budeme údaje používať?

Osobné údaje zadané v súvislosti s dopytom a objednávkou tovaru alebo v súvislosti s registráciou používame len na čas potrebný na plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností alebo na ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie obchodných oznámení a/alebo na kontrolu a zlepšovanie nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, údaje sa budú používať počas trvania webového rozhrania, na ktorom vám budeme ponúkať tovar podobný tomu, ktorý vám bol poskytnutý.

 

  1. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1 Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak spracúvame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (t. j. bez akéhokoľvek iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať:

- zaslaním e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu;

- telefonicky na naše kontaktné číslo;

- písomne listom zaslaným na našu doručovaciu adresu;

- v prípade obchodných oznámení - spôsobom uvedeným v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenia (kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo iným spôsobom).

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného do času odvolania súhlasu so spracúvaním.

3.2 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo sa nás opýtať, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak spracúvame vaše údaje, máte právo na prístup k týmto osobným údajom, najmä k nasledujúcim informáciám:

- účel spracovania;

- kategórie spracúvaných osobných údajov;

- príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú;

- obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady na vyhotovenie a odoslanie týchto ďalších kópií.

3.3 Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať o okamžitú opravu, t. j. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4 Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak ich spracúvame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracúvania osobných údajov. Po vznesení námietky už nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.

3.5 Právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;

- ste odvolali svoj súhlas so spracovaním;

- ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov;

- osobné údaje boli spracované nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6 Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak:

- namietate správnosť svojich osobných údajov;

- spracúvanie je nezákonné a namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov;

- vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

- namietate proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení vaše osobné údaje len uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracúvaniu, obmedzenie trvá po dobu potrebnú na zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzí z dôvodu popretia presnosti údajov, obmedzenie trvá počas obdobia potrebného na overenie presnosti údajov.

3.7 Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na ich prenos k inému správcovi údajov.

3.8 Ako môžete uplatniť svoje práva?

Svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a opatrenia vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám budeme maximálne nápomocní. Ak však nie ste spokojní so spracovaním, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu údajov (http://www.uoou.cz), ktorý dohliada na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše právo obrátiť sa so sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu údajov.

Najmä ak sa vaše bydlisko, miesto zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný orgán v tomto členskom štáte.

 

  1. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Kto spracúva vaše osobné údaje?

Sme prevádzkovateľom údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy alebo iných záväzkov sme oprávnení odovzdať vaše osobné údaje iným osobám, napríklad dopravcom alebo iným osobám, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy alebo našich záväzkov. V prípade potreby môžeme spracovaním osobných údajov poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov. Taktiež vám oznámime, kto konkrétne spracúva vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti.

Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať do krajín mimo Európskej únie, pokiaľ to nebude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami pre takýto prenos stanovenými v nariadení.

Vaše osobné údaje spracúvajú najmä:

Zásilkovňa s.r.o;

Uloženka s.r.o.;

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.;

PPL CZ s.r.o.;

GEIS Global Logistics

GOPAY s.r.o.;

GOOGLE

ZOZNAM

HEURÉKA

FACEBOOK

BIANO

SHOPTET

DARA EKONOM

 

4.2 Ako spracúvame osobné údaje?

Zhromaždené osobné a iné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

 

  1. COOKIES

5.1 Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú textové súbory uložené v počítači alebo inom elektronickom zariadení každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky súbory cookie zhromažďujú osobné údaje; niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušného nastavenia vo svojom prehliadači.

Upozorňujeme, že ak odmietnete používanie súborov cookie, je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2 Aké súbory cookie používa webové rozhranie a na aké účely?

Webové rozhranie používa reláciu (dočasné) súbory cookie, ktoré sa automaticky vymažú, keď prestanete prehľadávať webové rozhranie. Používa aj trvalé súbory cookie, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite.

Webové rozhranie používa tieto súbory cookie:

- Súbory cookie prvej strany - tieto súbory cookie sú spojené s doménou našej webovej stránky; sú to základné súbory cookie a výkonnostné súbory cookie, môžu byť dočasné alebo trvalé;

- Nevyhnutné súbory cookie - umožňujú vám pohybovať sa vo webovom rozhraní a používať základné funkcie, nijako vás neidentifikujú a nie sú osobnými údajmi;

- výkonnostné súbory cookie - používajú sa na analýzu používania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní atď.); údaje získané týmito súbormi cookie sú anonymné;

- súbory cookie tretích strán - tieto súbory cookie sú priradené inej doméne, než je doména našej webovej stránky, aj keď ste na našej webovej stránke; tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať našu webovú stránku a zobrazovať vám reklamu na mieru; ide o funkčné súbory cookie a cielené a reklamné súbory cookie;

- Funkčné súbory cookie - používajú sa na prispôsobenie obsahu zapamätaním prihlasovacích údajov, geografickej polohy atď.; môžu sa používať na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov;

- Cieľové a reklamné súbory cookie - používajú sa na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo neho; môžu zhromažďovať a spracúvať osobné údaje. Informácie o vašom používaní našej webovej lokality môžeme zdieľať aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy.

5.3 Služby používané so súbormi cookie

Webové rozhranie využíva službu Google Analytics a prípadne ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC ("Google") a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookie.

Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré od nás dostáva, a ako môžete toto spracovanie upraviť alebo zakázať, môžete tieto informácie získať kliknutím na nasledujúce prepojenie: Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate webové stránky alebo aplikácie našich partnerov.

 

Tieto zásady sú platné a účinné od 1.1.2023