Reklamačný poriadok

Postup pri podávaní sťažností

Tento reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu www.divadlo-kufrik.sk od našej spoločnosti:

MARIONETINO s.r.o., so sídlom Úzká 133, 250 67 Větrušice

IČ: 25732549     
DIČ: CZ25732579

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 65250

Telefónne číslo: +420 603 515 134

kontaktný e-mail: kufrik@kufrik.cz

 

1. Za aké chyby sme zodpovední?

1.1 Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol tovar dodaný v súlade s objednávkou a že
tovar je pri prevzatí bez vád. To znamená, že tovar pri prevzatí je najmä:

- má vlastnosti, ktoré sme si dohodli, ktoré sme opísali alebo ktoré ste mohli očakávať vzhľadom na
povahu tovaru a na základe inzerátu;

- je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti;

- spĺňa požiadavky zákona;

- je vhodný na účel, ktorý uvádzame alebo na ktorý sa zakúpený tovar zvyčajne používa, a

- je bez právnych vád, t. j. tovar je bez vlastníckych práv tretích osôb a k tovaru sú priložené doklady a dokumenty potrebné na riadne používanie tovaru.

Okrem toho sme zodpovední za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Rozdiely vo farebných odtieňoch v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach nemožno považovať za vadu tovaru. Ak tovar nezodpovedá vašim očakávaniam, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok.

Na digitálny obsah, najmä skriptá a iné texty v elektronickej podobe, sa nevzťahujú ustanovenia o dvojročnej záručnej lehote podľa § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Reklamovať digitálny obsah bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 6 mesiacov od doručenia.

 

2. Aká je záručná doba?

2.1 Pre nepoužitý spotrebný tovar je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je na webovom rozhraní, v sprievodných dokumentoch k tovaru alebo v reklame uvedená dlhšia záručná doba.

V prípade použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.

2.2 Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti alebo v prípade tovaru podliehajúceho skaze doba, počas ktorej sa tovar môže používať, záručná doba trvá do tohto dátumu.

2.3 V prípade, že tovar vymeníte alebo opravíte, na nový tovar alebo vymenené diely a náhradné diely sa nevzťahuje nová záručná doba. V takom prípade sa však záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej ste tovar nemohli používať z dôvodu vady, t. j. najmä o dobu, počas ktorej bol tovar v oprave.

 

3. Aké práva máte z chybného plnenia?

3.1 Vaše práva z vadného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117 a tiež § 2165 až 2174.

3.2 V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami máte právo najmä na tieto práva:

(a) Doplnenie toho, čo chýba
Ak vám dodáme tovar v menšom ako dohodnutom množstve alebo ak vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie chýbajúceho tovaru.
Ak vám digitálny obsah nebol doručený alebo bol doručený v nečitateľnom elektronickom formáte alebo v nesprávnom súbore, doručíme vám ho v správnom formáte alebo súbore dodatočne.

b) Zľava z kúpnej ceny
Ak bol tovar chybný už pri prevzatí alebo ak sa chyba vyskytla v záručnej dobe, vždy môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

c) Výmena tovaru alebo chybnej časti tovaru
Vždy môžete požadovať výmenu tovaru alebo chybných častí tovaru, pokiaľ to nie je neprimerané povahe chyby (t. j. najmä ak nie je možná okamžitá oprava) a pokiaľ nejde len o nepodstatné porušenie zmluvy.
Nemáte právo na výmenu tovaru, ak je chybná iba časť (komponent) tovaru. Ak počas reklamačného konania dospejeme k záveru, že chybná je len časť tovaru, vymeníme túto časť.
Nemôžete žiadať o výmenu tovaru, ktorý je použitý alebo predaný za nižšiu cenu. Namiesto toho si môžete uplatniť zľavu z nákupnej ceny.

d) Oprava položky
Ak je možné tovar opraviť, máte nárok na bezplatné odstránenie závady. Ak sa počas reklamačného konania ukáže, že tovar nemôžeme opraviť, budeme vás o tom okamžite informovať a vy si môžete vybrať iný spôsob riešenia reklamácie, ako je uvedené tu.

e) Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)
O vrátenie peňazí môžete požiadať len vtedy, ak:

  • naše dodanie chybnej alebo neúplnej položky predstavuje podstatné porušenie zmluvy alebo
  • nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní vymeniť tovar s vadou (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
  • nemôžete tovar riadne používať z dôvodu opätovného výskytu chyby po oprave (opätovný výskyt tej istej chyby po najmenej dvoch predchádzajúcich opravách) alebo 
  • Tovar má viacero chýb (súčasný výskyt najmenej troch odstrániteľných chýb, z ktorých každá bráni riadnemu používaniu tovaru)
  • alebo nedodržíme lehotu na vybavenie sťažnosti/zjednanie nápravy do 30 dní od podania sťažnosti.

3.3 Podmienkou výmeny alebo vrátenia peňazí (odstúpenia od zmluvy) je vrátenie tovaru v rovnakom stave, v akom ste ho dostali. Výnimkou je, ak:

(a) došlo k zmene stavu v dôsledku kontroly na účely zistenia vady veci;b) ste výrobok používali pred zistením chyby;

(c) ste svojím konaním alebo opomenutím neznemožnili vrátenie predmetu v nezmenenom stave alebo

(d) ste vec predali pred objavením vady, spotrebovali ste ju alebo ste ju zmenili pri bežnom používaní; ak sa tak stalo len čiastočne, vrátite nám to, čo ešte môžete vrátiť, a nahradíte nám škodu v rozsahu, v akom ste mali z používania veci prospech.

 

4. Kedy nemôžem uplatniť svoje práva z vadného plnenia?

4.1 Nemáte nárok na práva z chybného plnenia, ak:

- ste o závade vedeli pred prevzatím tovaru;

- ste závadu spôsobili vy alebo

- uplynula záručná doba.

4.2 Nároky zo záruky a zodpovednosti sa nevzťahujú na:

- opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru;

- vady použitého tovaru, ktoré zodpovedajú miere používania alebo opotrebenia tovaru v čase jeho prevzatia;

- tovar predaný za nižšiu cenu - len vo vzťahu k závade, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, alebo

- tovar, ak to vyplýva z jeho povahy (najmä tovar, ktorý svojou povahou nemôže vydržať počas celej záručnej doby).

 

5. Ako postupovať pri podávaní sťažnosti?

5.1. Reklamáciu musíte u nás uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení závady.

5.2 Odporúčaný postup podávania sťažností:

- Pre rýchlejšie spracovanie nás môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne;

- zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo ste si z chybného plnenia vybrali, t. j. či máte záujem o doplnenie toho, čo chýba, o zľavu z kúpnej ceny, o výmenu tovaru alebo jeho chybnej časti, o opravu veci, o vrátenie peňazí alebo o iné práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a Občianskym zákonníkom;

- doručiť nám reklamovaný tovar spolu s reklamáciou alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú neakceptujeme) na adresu nášho sídla, pričom pri zasielaní tovaru odporúčame, aby bol zabalený vo vhodnom obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu alebo zničeniu;

- na uľahčenie konania je vhodné priložiť doklad o kúpe tovaru alebo daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru spolu s popisom závady a návrhom na riešenie reklamácie.

Nesplnenie ktoréhokoľvek z uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu pohľadávky v súlade so zákonnými podmienkami.

5.3. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď nám bol oznámený výskyt vady.

5.4 O prijatej sťažnosti rozhodneme okamžite, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný typu výrobku ani čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácie, vrátane prípadného odstránenia závady, sa vybavia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa podania reklamácie, ak sa nedohodne dlhšia lehota.

5.5 Ak si vyberiete právo, ktoré vám z objektívnych dôvodov nemôže byť priznané (najmä v prípade neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás bezodkladne kontaktovať. V takomto prípade si môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

5.6 Keď uplatníte reklamáciu, vydáme vám písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Taktiež vám (po vybavení reklamácie) vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.7 V súlade s Občianskym zákonníkom máte nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou tovaru. Upozorňujeme, že právo na náhradu týchto nákladov sa musí uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty na reklamáciu vady.

 

Tento postup riešenia sťažností je platný a účinný od 1.1.2023